تغییر و دگرگونیتغییر و دگرگونیاگر در مقابل تغییر مقاومت کنید، در برابر زندگی مقاومت کرده‌اید.
مجید حمیدامجید حمیداناشر، پدیدآورنده و راهنمای دوره‌های خودشناسی
2 نتیجه