رشد فردی و آگاهی جمعیرشد فردی و آگاهی جمعیتا جایی که یادم می‌یاد من همیشه معلم بودم؛ معلم کنکور ریاضی و فیزیک، معلم جایگزین زبان، معلم کاراته (دور از چشم استادم) و سال‌هاست که معلم دوره‌های خودشناسیم. ...
تغییر و دگرگونیتغییر و دگرگونیاگر در مقابل تغییر مقاومت کنید، در برابر زندگی مقاومت کرده‌اید.
مجید حمیدامجید حمیداناشر، پدیدآورنده و راهنمای دوره‌های خودشناسی
3 نتیجه