درک و همدلیدرک و همدلیشنبه 13 شهريور 1400
تغییر و دگرگونیتغییر و دگرگونیسه‌شنبه 9 شهريور 1400اگر در مقابل تغییر مقاومت کنید، در برابر زندگی مقاومت کرده‌اید.
احساسات و عواطفاحساسات و عواطفيكشنبه 7 شهريور 1400
3 نتیجه