پرورش کودکپرورش کودکهمهٔ ما باید این توصیه رو جدی بگیریم، چون در عمل میزان آسیبی که والدین و همین طور کسانی که مسؤول رشد و پرورش کودک هستن با رفتار و گفتارشون...
عواطف و احساساتعواطف و احساساتبا دیدن این عکس چه حسی رو تجربه کردید؟
2 نتیجه