تغییر و خودشناسیتغییر و خودشناسیدوشنبه 13 دی 1400
روز جهانی پرستارروز جهانی پرستاريكشنبه 23 آبان 1400
تغییر و دگرگونیتغییر و دگرگونیسه‌شنبه 9 شهريور 1400اگر در مقابل تغییر مقاومت کنید، در برابر زندگی مقاومت کرده‌اید.
3 نتیجه