تغییر و دگرگونیتغییر و دگرگونیاگر در مقابل تغییر مقاومت کنید، در برابر زندگی مقاومت کرده‌اید.
1 نتیجه