ارتباط و توجهارتباط و توجهیکی از مهم‌ترین بخش‌های یه ارتباط سالم، گوش دادن و شنیدن طرف مقابله. ...
رشد و بهبودرشد و بهبودگاهی ما آدما - حتی اونایی که در پی رشد و خودشناسی هستیم - رفتارهای عجیبی ازمون سر می‌زنه و خودمون رو از اونچه که لیاقت و ظرفیتش رو داریم، محروم می‌کنیم. ...
2 نتیجه