پذیرش و یکپارچگیپذیرش و یکپارچگیيكشنبه 23 آبان 1400
روز جهانی پرستارروز جهانی پرستاريكشنبه 23 آبان 1400
موفقیت و شکستموفقیت و شکستيكشنبه 23 آبان 1400
گذشته و آیندهگذشته و آیندهيكشنبه 23 آبان 1400
ادبیات و خودشناسیادبیات و خودشناسیيكشنبه 23 آبان 1400
درک و همدلیدرک و همدلیشنبه 13 شهريور 1400
تصویر و برداشتتصویر و برداشتشنبه 13 شهريور 1400
تغییر و دگرگونیتغییر و دگرگونیسه‌شنبه 9 شهريور 1400اگر در مقابل تغییر مقاومت کنید، در برابر زندگی مقاومت کرده‌اید.
دزدی نکنیمدزدی نکنیمجمعه 5 شهريور 1400
مجید حمیدامجید حمیداجمعه 5 شهريور 1400ناشر، پدیدآورنده و راهنمای دوره‌های خودشناسی