تصویر و برداشت

تصویر و برداشت
برداشتتتون از این تصویر چیه؟دسته‌بندیعکس‌هاکلید‌واژهدرکدریافتعکستصویرتلویزیونفیلمسریالاخبارشبکهرسانهفرهنگزمانوقتذهنمغزشستشوی مغزیحمیدامجید حمیدا180 بازدید