فقط عشق

«فقط عشق» برای همهٔ کسانی نوشته شده که همواره در پی بهبود روابط خود با افراد مهم زندگی‌شان هستند و می‌خواهند روابطشان بر پایهٔ عشق، مهر و همدلی رشد کند. ...

فقط عشق
«فقط عشق» برای همهٔ کسانی نوشته شده که همواره در پی بهبود روابط خود با افراد مهم زندگی‌شان هستند و می‌خواهند روابطشان بر پایهٔ عشق، مهر و همدلی رشد کند. بی‌تردید، این کتاب برای همهٔ خوانندگان سودمند است، چرا که به طور تقریبی، بیش‌تر آدم‌ها، دست کم با یکی از اعضای خانواده، یکی از همکاران، دوستان یا فرد مهم زندگی‌شان رابطه‌ای بهبودنیافته دارند و چنین رابطه‌ای، بر کیفیت همهٔ روابط زندگی سایه می‌اندازد. این کتاب، هنر بهبود رابطه را به خواننده یاد می‌دهد؛ این که چگونه از ترس به عشق کوچ کند و تجربه‌هایی اصیل و ناب برای خود بسازد.ikelk.comدسته‌بندیمعرفی کتابکلید‌واژهفقط_عشقجرالد_جمپالسکیدایان_سیرنسیونهفریبا_مقدم197 بازدید
نیمهٔ تاریک وجودنیمهٔ تاریک وجودخواندن و انجام تمرینات این کتاب برای بهبودی سردرگمی و ناامیدی کسانی که در دام افسردگی، شکست‌های پیاپی و گسست‌های ارتباطی دست و پا می‌زنند، راهگشاست و چشم‌اندازی از جهان بی‌کران درون را پیش چشم آن‌ها می‌گستراند. ...
ده پرسش از دیدگاه جامعه‌شناسیده پرسش از دیدگاه جامعه‌شناسیمی‌کند: معنای انسان‌بودن چیست؟ چرا مردم در جامعه نابرابرند؟ آیا انسان‌ها واقعاً آزادند؟ چرا تیره‌بختی در جهان وجود دارد؟ ...