دورهٔ رهایی از خودویرانگری

در این دوره به بررسی خود دروغین و ارتباط سایه‌های پنهان با رفتارهای خودویرانگرانه می‌پردازیم و سپس شیوهای سالم، ایمن و مناسب رهایی از فشار نیمۀ تاریک را می‌آموزیم.

  • دورهٔ رهایی از خودویرانگری
  • دورهٔ رهایی از خودویرانگری
  • دورهٔ رهایی از خودویرانگری
  • دورهٔ رهایی از خودویرانگری
  • دورهٔ رهایی از خودویرانگری
  • دورهٔ رهایی از خودویرانگری
  • دورهٔ رهایی از خودویرانگری
  • دورهٔ رهایی از خودویرانگری
  • دورهٔ رهایی از خودویرانگری
دورۀ #خودشناسی «رهایی از خودویرانگری» راهنمای دوره: #مجید_حمیدا شیوهٔ برگزاری: #آنلاین آغاز دوره: زمستان ۱۳۹۹ زمان: دوشنبه‌ها، ساعت ۱۸ تا ۲۰ بر اساس کتاب چرا آدم‌های خوب کارهای بد می‌کنند، نوشتهٔ #دبی_فورد با ترجمهٔ #فرناز_فرود از انتشارات #کلک_آزادگان (@ikelk) چرا یک #سیاستمدار بانفوذ، #قاضی خوشنام، #هنرمند مشهور، #پزشک متخصص، #ورزشکار مدال‌آور، #آموزگار باتجربه، #تاجر موفق یا #سخنران مذهبی به یکباره بیراهه می‌روند و رفتارهای زشت، احمقانه و خودویرانگرانه از آن‌ها سر می‌زند و چرا ما حریصانه به دنبال اخبار سقوط آدم‌های برجسته هستیم؟ سرفصل‌های این #دوره: ● ارتباط سایه و خودویرانگری ● تشخیص منیّت سالم و منیّت زخمی ● تعادل و تناقض طبیعت بشری ● تأثیر ترس در ایجاد عواطف زهرآلود ● بررسی خجالت درونی و رفتارهای خودویرانگرانه ● چگونگی شکل‌گیری و تولد منیّت زخمی ● شناخت و رمزگشایی از خود دروغین ● درک نقاب‌ها و بیدار شدن از انکار ● درمان گسست درونی و آغاز روند التیام ● عشق و قدرت بخشایشدسته‌بندیدوره‌هاکلید‌واژهچرا_آدمهای_خوب_کارهای_بد_میکنندنقابسایهترسعشققدرتخجالتخودآگاهیخودیاریروانشناسییونگروند_سایهرهایی_از_خودویرانگری195 بازدید
دورهٔ پذیرش و یکپارچگیدورهٔ پذیرش و یکپارچگیاین دوره برای کسانی که با مدام افراد مختلف اتصالی می‌کنند، معمولاً در روابط خود به بن‌بست می‌رسند، از رؤیاهای خود دور شده یا آن‌ها را فراموش کرده‌اند، احساس کم‌ارزشی می‌کنند یا از عشق، احترام یا ستایشی که شایسهٔ آن هستند، برخوردار نیستند و همچنین برای کسانی که با گذشتهٔ خود به صلح نرسیده و احساس اندوه، سرخوردگی یا کینه را با خود حمل می‌کنند، مناسب است.
دورهٔ نیروی حالدورهٔ نیروی حالاین دوره ویژهٔ همراهانی‌ست که دست کم یکی از دوره‌های «روند سایه» یا «هوش مثبت» را گذرانده‌اند.