رسانه

برداشت شما از این تصویر چیه؟

رسانه
زمانزمانهر دقیقه کسی این جهان را پشت سر می‌گذارد. همهٔ ما بی آن که بدانیم در این صف ایستاده‌ایم....
عواطف و احساساتعواطف و احساساتبا دیدن این عکس چه حسی رو تجربه کردید؟