رسانه

رسانه
برداشت شما از این تصویر چیه؟دسته‌بندیعکس‌هاکلید‌واژهدرکدریافتعکستصویرتلویزیونفیلمسریالاخبارشبکهرسانهفرهنگزمانوقتذهنمغزشستشوی مغزیحمیدامجید حمیدا95 بازدید