ادبیات و خودشناسی

ادبیات و خودشناسی
ببینیم دهخدا در مورد مروت و مدارا چی نوشته. مروت: صداقت. بخشندگی. جوانمردی. بزرگواری. انصاف. فتوت. مدارا: سلوک. آرامی. آهستگی. نرمی. تسامح. بردباری. تحمل. ملایمت. به نظرتون اگر ما فقط همین یک بیت رو سرلوحهٔ کار و زندگی‌مون قرار می‌دادیم، امروز و فردامون چه شکلی می‌شد؟دسته‌بندیپست‌هاکلید‌واژهمروتمدارادوستدشمندنیاآخرتانصافگذشتبردباریسلوکصداقتبخشندگیحافظسعدیمولویمجید حمیدا105 بازدید