عواطف و احساسات

عواطف و احساسات
با دیدن این عکس چه حسی رو تجربه کردید؟دسته‌بندیعکس‌هاکلید‌واژهعواطفاحساساتعکستصویرکودکبچهفقرزشتزیباعشقنفرتمجید حمیدا59 بازدید