عواطف و احساسات

با دیدن این عکس چه حسی رو تجربه کردید؟

عواطف و احساسات
با دیدن این عکس چه حسی رو تجربه کردید؟دسته‌بندیعکس‌هاکلید‌واژهعواطفاحساساتعکستصویرکودکبچهفقرزشتزیباعشقنفرتمجید حمیدا272 بازدید
رسانهرسانهبرداشت شما از این تصویر چیه؟
زمانزمانهر دقیقه کسی این جهان را پشت سر می‌گذارد. همهٔ ما بی آن که بدانیم در این صف ایستاده‌ایم....