دزدی نکنیم

اگر دورهٔ سایه رو با من گذرونده باشید یا کتاب‌های مرتبط با سایه رو خونده باشید، حتماً می‌دونید برای این که ما طبق نیمهٔ تاریک وجودمون رفتار نکنیم، هیچ کدوم از ویژگی‌های به ظاهر منفی رو انکار، طرد یا نفی نمی‌کنیم، بلکه همهٔ این ویژگی‌ها رو طی فرایند مشخصی با روانمون یکپارچه می‌کنیم. در غیر این صورت هر کدوم از این ویژگی‌ها ممکنه که در بدترین شرایط سر باز کنه و اختیار زندگی‌مون رو به دست بگیره. پس خواهش می‌کنم به این پادکست، فقط به عنوان نوعی نگرش تازه به بحث دزدی گوش بدید و نه دلیلی برای رد ویژگی‌ها.دسته‌بندیپادکست‌هاکلید‌واژهپادکستدزدیمادیمعنویدروغپنهان‌کاریغیبتغلومبالغهبدخلقیبی‌ادبیبی‌تفاوتیبی‌انصافیحسادتتعصبغرورخشممنفی‌بافیمنفی‌گراییبی‌نظمیبدقولیحریم خصوصیتنبلیزیاده‌خواهیفریبکاریخیانتناراستیترس684 بازدید