تمرینی برای سپاس‌گزاری

تمرینی برای سپاس‌گزاری
داشته‌های امروزتون رو که پیش‌تر در پی اون بودید، روی یک برگ کاغذ یا اگر دوست داشتید همین زیر توی کامنت‌ها بنویسید و برای داشته‌تون شکر‌گزار باشید.دسته‌بندیپست‌هاکلید‌واژهشکرگزاریسپاسگزاریحضورآگاهیغیابناآگاهییادآوریفراموشیداشتننداشتنبودننبودنکلک آزادگانحمیدامجید حمیدا90 بازدید