بخشایش و گذشت

بخشایش و گذشت
ما تو دورهٔ پذیرش و یکپارچگی بخشیدن دیگران رو با استفاده از تکنیک تعابیر مثبت تمرین می‌کنیم. همین طور تو دورهٔ داستان زندگی یاد می‌گیریم که خودمون رو چه طور ببخشیم و یکی از مهم‌ترین مراحل بخشش خود رو با جبران کارهای بدی که کردیم، تمرین می‌کنیم و همین طور تو دورهٔ رهایی از خودویرانگری هر سه بخش بخشایش خود، دیگری و هستی رو با هم کار می‌کنیم. نکته‌ای که توی هر سه دوره کم و بیش همیشه محل بحث و سؤال بوده، این جمله از دبی فورده که معمولاً با برچسب‌های معنوی یا روشنفکری ازش فرار می‌کنیم و غافل می‌شیم. خواهش می‌کنم یک بار دیگه جملهٔ بالا رو بخونید و ببنید که کجاها و به خاطر چه ترس‌هایی رفتارهای بد رو تأیید، تشویق یا تحمل کردید. ‌دسته‌بندیپست‌هاکلید‌واژهگذشتبخشایشنیمه تاریک وجودراز سایهچرا آدمهای خوب کارهای بد میکننددبی فوردپذیرش و یکپارچگیداستان زندگیرهایی از خودویرانگریکلک آزادگانحمیدامجید حمیدا90 بازدید