موفقیت و شکست

موفقیت و شکست
این جمله از اینشتین رو همیشه به یاد داشته باشید.